Verktygslådan

På min anslagstavla har jag nålat fast en bild på en cyklist som med hjälp av sin cykelpump försöker fylla ett enormt traktordäck med luft. Jag tycker bilden på ett bra sätt illustrerar vikten av att använda rätt verktyg. För utvecklare är verktygslådan av central betydelse.

Före internet hette verktygslådan kopiering. När konsulten gjorde de första uppdragen hos en ny kund fanns ingen verktygslåda. Uppdragen tog tid. Efter ett antal besök hos kunden blev dock effektiviteten allt större. Den kodbas som efterhand utvecklades hos kunden utnyttjades i nya uppdrag med hjälp av enkel kopiering. Konsultens kundrelation blev varaktig. Namnet huskonsult myntades.

Internets lavinartade tillväxt har medfört stora förändringar i verktygslådan. Det finns alltid någon som publicerat en lösning som passar in. Färdig byggstenar finns ofta att hämta. Med open source rörelsen finns hela framework att tillgå ofta av mycket hög kvalite. Internet har blivit det viktigaste instrumentet i verktygslådan.

I mitt arbete har jag stött på synpunkter på min verktygslåda från två olika håll. Det första är från andra utvecklare. De har pratat sig varma om verktyg som de ansett vara framsteg. De har använt argument som “det blir renare kod” “det är defaktostandard”. Jag har dock tvekat. Inte låtit mig påverkas. Orsaken har varit det berg som tornat upp sig. Berget heter kunskapströskel. Ett glapp uppstår, produktiviteten sjunker och därmed blir debiteringsgraden lägre tills man kommit över tröskeln. Kortsiktiga överväganden har fått råda. Naturligtvis har jag känt att de i princip haft rätt men det negativa har tagit överhand.

Jag har också fått synpunkter från ett helt annat håll. Applikationsspecialister vill sälja programvara som det stora affärssystemföretaget tagit fram. Programvara som ska användas i utvecklingsarbetet. Även om det stora företaget lyckats ta fram ett affärssystem som rosat marknaden under ett antal år så är deras tafatta försök på verktygsmarknaden för utvecklare misslyckade. Verktygen innebär en inlåsningseffekt av kunden som jag anser är av ondo. Kundrelationen måste bygga på öppenhet. En allvarlig effekt av undermåliga verktyg är de brister i konkurrenskraft som uppstår. I dagens snabba utveckling måste det finnas en vaksamhet beträffande verktyg. Används föråldrade verktyg är det bara en tidsfråga tills andra företag som är bättre rustade tagit över kunderna. Vi kan inte konkurrera varken funktionsmässigt eller prismässigt med gårdagens verktyg.

Denna fundering mynnar ut i några frågor som berör brister som finns i vårt företag. Första frågeställningen berör kunskapsspridningen bland utvecklare. Fokus har varit debiterbara timmer och då har tid för kunskapsinhämtning åsidosatts. Var finns diskussionen bland utvecklarna som sporrar och lyfter gruppen kunskapsmässigt? Hur ska ett forum för utvecklarnas kunskapsspridning se ut? Den andra frågeställningen rör bristen på respekt för en annan profession inom företaget. Varför finns tendenser att lägga restriktioner på andras arbetsområden? Respekt är nödvändig om samarbete ska utvecklas. Var finns den positiva spiral inom företaget som får respekten att växa?

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.