Samarbete

Jag har tidigare berört problemområdet samarbete bland annat pekat på svårigheterna mellan säljet och utförarna. Verkligt samarbete är svårt. Det måste ske på lika villkor. Om samarbete sker på mina villkor är det lätt, men kan det kallas samarbete. Det kan inte heller kallas samarbete om det hela tiden ska ske på någon annans villkor. Tillit är viktig. Verkligt samarbete behöver inte kontroll. Var finns vägen till samarbete? Dagens fundering är några reflektioner kring frågor som rör samarbete på min arbetsplats.

Bakgrundsbilden är IT branschen kraftiga tillväxt och genomgripande förändring. På gräsrotsnivå har det tagit sig uttryck i specialisering. Området för varje konsult har smalnat. Förr kunde någon som jag kallar ensamkonsulten sköta de flesta uppdrag. Idag fördelats uppgifterna på en antal specialister med olika kunskapsinriktning. Ensamkonsulten kontrollerade förut hela arbetskedjan. Nu måste ensamkonsulten ersättas med ett team som samarbetar.

Naturligtvis finns motstånd och tröghet i organisationen. Några har inte blivit varse den förändring som skett. Deras tankemönster baseras på den tidigare arbetsmodellens framgångar. “Varför ska vi inte jobba som vi alltid gjort. Det har fungerat bra.” Alla ska jobba med allt.

Andra ser förändringen som skett men när det kommer till kritan vill de inte släppa taget om ensamkonsultrollen. Tankemodellen lever kvar. Hela arbetsuppgiften måste kontrolleras. Beroendet av någon annan för att klara arbetsuppgiften upplevs negativt. Samarbetet måste hitta former som säkerställer tryggheten. Det innebär också att arbetsuppgiften tilldelas teamet och inte den enskilde konsulten. Individualismen måste bekämpas.

Det finns en uttalad strävan att öka tydligheten i organisationen. Ansvarsområden delas ut med tillhörande titlar. Jag vill peka på att dessa åtgärder får negativa konsekvenser för samarbetet. Enligt min mening är det inte titlar eller ansvarsområden som är det centrala. Istället är det frågeställningar runt de konkreta arbetsuppgifterna som måste lösas. Ansvar ska inte skiljas från utförandet. Utdelandet av titlar innebär också något annat. Bevakning av positionen blir viktig och positionstänket stimuleras. Det blir en individualisering. Samarbetet försvåras!

This entry was posted in Samarbete. Bookmark the permalink.

2 Responses to Samarbete

  1. Pingback: Komplexitet | Funderingar och fantasier

  2. Pingback: Höst | Funderingar och fantasier

Comments are closed.