Ledarskap

Dagens ämne för min fundering är ledarskap. Första reaktion är ett stort frågetecken. Vad är ledarskap? Vad handlar det om? Kan det betygsättas? Svaren är många och långt ifrån entydiga. För mig kan ordet jämföras med blinda fläcken. Ett område där trådarna går ihop och gör iakttagelser svåra för att inte säga omöjliga. Trots vag uppfattning och diffusa minnesbilder försöker jag gräva i ämnet. Sätta ord på det som för mig är oklart.

Första stoppet är ett konstaterande. Ledarskap består av två oskiljaktiga delar, ledare och följare. Utan följare finns inget ledarskap, snarare en kandidat för mobbing. Ledarskap är inte bara egenskaper hos en person som kliver in i en ledande roll. En viktig del är dynamiken mellan ledaren och de som accepterar följarrollen. Har de senare något alternativ? Kan de välja en ny ledare eller finns bara möjligheten att lämna gruppen. Om det är en arbetsplats så finns sällan andra alternativ än att sluta och söka en ny arbetsgemenskap.

Hur hålls gruppen ihop? Vilka mekanismer finns? En sådan mekanism är rädsla. Uttryck som “leadership by fear” har myntats. Trots ett långt arbetsliv har jag aldrig utsatts för direkta hot. Däremot har jag både på nära och lite längre håll kunnat iaktta indirekta hot och maktdemonstrationer. Där avsikten varit tydlig. All opposition ska kväsas. Diskussionen ska tystna. Medlen som kommer till användning kan ta många olika former. Från konstiga avskedanden över förnedrande omplaceringar till talande lönesättning. Ett annat sofistikerat verktyg som används är isolering. Grupptillhörighet är viktig. Risken av att ställas utanför upplevs förödande. När både din person och ditt kunnande sätts på sparlåga kommer rädslan krypande.

Nästa mekanism jag vill ta upp är kontrollbehovet. Ekonomiska kontrollmekanismer ner på individnivå är väl utvecklade och används ofta. Kontrollbehovet kan också ta andra former. Under mitt långa arbetsliv har jag stött på chefspersoner som har ett väl utvecklat kontrollbehov. De verkar ha tappat all tillit. Smyger omkring för att hitta saker att påpeka. Bakom handlingsmönstret verkar det finns en outtalad tankegång. Personalen går inte att lita på och måste uppfostras. Här har vi en omvänd coaching. Trycka ner!

Jag har lyft fram två mekanismer som håller ihop gruppen. Båda negativa. Trots att de är vanliga i dagens samhälle vill jag kategorisera dessa som avarter på ledarskap. Båda mekanismerna tyder på att chefspersonen känner sig otrygg i sin ledarroll. Behöver stärka sin auktoritet. Vill eller vågar inte ta diskussioner.

Finns någon annan typ av ledarskap. I början av min yrkesbana arbetade jag på en liten verkstad. Det kom en ny verkmästare och jag förundrades över skillnaden. Från distanshållning till inbjudan. Från att mekanisk ha utfört mina arbetsuppgifter blev jag delaktig. Ett positivt ledarskap måste bjuda in gruppen till diskussion om färdriktningen. Resan mot framtiden görs tillsammans och ansvaret är gemensamt.

En viktig uppgift för ledarskapet är att vaska fram företagskulturen. Få till en positiv miljö. Inte bara tillåta utan också stimulera gruppens medlemmar att växa. Med växa menar jag möjligheter till ökad kunskap och dess tillämpning. Någon kanske tycker att klättring i hierarkier är att växa. Men det är ett nollsummespel. Omfördelning av den formella beslutsordningen.

I ett positivt ledarskap sätter jag vision mot ekonomiska parametrar. Allt från tillväxt och marknadsandelar till årsredovisningens slutsiffra. Visionen är vilken resa man vill göra. Framåtblickande. Visionen blir en viktig del i beslutsunderlaget. Däremot är alla ekonomiska parametrar bakåtblickande. De är backspegeln. Så här blev resultatet mätt i kronor.

This entry was posted in Ledarskap. Bookmark the permalink.